Laboratorium FCB – początek i koniec wszelkich procesów wytwórczych

Od ponad dekady laboratorium FCB realizuje ścisłą kontrolę własnych wyrobów ceramicznych na poszczególnych etapach ich wytwarzania. Badania prowadzi się począwszy od surowca, na wyrobie gotowym kończąc. Dzięki temu produkty FCB cechuje bardzo wysoka jakość oraz powtarzalność. Istotne jest, że produkcja odbywa się niemal w sposób manualny, co dodatkowo umożliwia pracownikom produkcyjnym kontrolowanie wyrobów na każdym etapie ich obróbki.

Badania surowców, które wykonywane są w laboratorium FCB dotyczą wielu gatunków piasku, gliny, bazaltu, mas ceramicznych i dodatków do mas ceramicznych. Na koniec badane są półfabrykaty i wyroby gotowe.

Surowce tj. piasek, glina, bazalt, dodatki do mas ceramicznych oraz masa ceramiczna poddawane są analizie sitowej polegającej na rozdziale materiału na frakcje zawierające ziarna o różnej wielkości. Analiza sitowa, jest metodą badawczą polegającą na określeniu składu granulometrycznego surowców. Dzięki tej metodzie otrzymujemy wykres krzywej uziarnienia.

Uzupełnieniem tej analizy jest poddanie każdej frakcji badaniu na zawartość szkodliwych z powodu ekspansji ziaren np. wapienia lub pirytu, popularnie określanych jako „margiel”. Jest to jeden z najniebezpieczniejszych minerałów zanieczyszczający surowce. Pozostałości na sitach sprawdza się reakcją z kwasem solnym HCL.

Wyroby gotowe poddawane są różnym metodom badawczym. Oto kilka przykładów:
• badanie nasiąkliwości – polega na wysuszeniu wyrobu, zważeniu z dokładnością do 1g (masa w stanie suchym), a następnie na stopniowym zanurzeniu próbek aż do momentu całkowitego zanurzenia w wodzie, a nawet do momentu aby uzyskać 50-milimetrowe lustro wody nad próbkami. Cały proces zanurzenia trwa siedem dni. Po tym czasie próbki są wycierane i ważone (masa po nasyceniu). Absorpcje wody każdej próbki oblicza się, w stosunku do masy próbki w stanie suchym, w procentach według odpowiedniego równania ujętego w normie.
• badanie przesiąkliwości – badanie polega na określeniu czasu, po którym zacznie spadać kropla wody, przy oddziaływaniu wody na wierzchnią powierzchnię dachówki, tj. tę, która podczas normalnej ekspozycji wyrobu narażona jest na wpływ czynników atmosferycznych.
• badanie mrozoodporności – polega na stopniowym zanurzeniu wyrobu przez siedem dni, następnie spodnią stronę każdej próbki przykrywa się wilgotną tkaniną i umieszcza się w specjalnej zamrażarce, w której są poddawane wielu cyklom zamrażania-rozmrażania. Wyroby są zamrażane w powietrzu i rozmrażane w wodzie, działając jednocześnie na ich wszystkie powierzchnie. Odnotowuje się widoczne uszkodzenia powstałe na wyrobach podczas tego badania. Istnieje określona liczba cykli dla każdego poziomu wymagania (poziom 1 – 150 cykli, poziom 2 – 90 cykli i poziom 3 – 30 cykli). Parametr mrozoodporności jest najbardziej istotnym dla dachówki. Dla naszych wyrobów wynosi on 300 cykli i więcej. Taki wynik potwierdzają także niezależne badania prowadzone w niezależnych ośrodkach badawczych w Polsce i zagranicą. Według norm europejskich tego typu wyroby muszą charakteryzować się mrozoodpornością na poziomie 150 cykli.
• badanie nośności na zginanie – zasada badania polega na określeniu nośności na zginanie wyrobu podpartego na dwóch prostych podporach, pod działaniem obciążenia przyłożonego centralnie (pręt przenoszący obciążenie ułożony równolegle do dwóch podpór i równo od nich oddalony).

Laborant zajmuje się więc pobieraniem, oraz badaniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. W ramach Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, laboratorium prowadzi stały nadzór i badanie surowców, kontrole i badania podczas produkcji, nadzór nad przyrządami pomiarowymi oraz sprawdza i bada wyroby gotowe.
Reasumując, laboratorium w ramach swojej działalności wykonuje kontrolnie wiele badań, są to:
• badania wytrzymałości na ściskanie
• badania nośności na zginanie
• badania przesiąkliwości
• badania nasiąkliwości
• badania mrozoodporności
• badania złoża pod kątem przydatności do wyrobów ceramicznych
• badania uziarnienia (określenie zawartości wagowych poszczególnych frakcji) piasków, bazaltu i innych surowców.

Badania wykonywane są zgodnie z zakresem i metodami podanymi w aktualnych normach polskich oraz normach międzynarodowych (PN, EN, ISO).

To wszystko ma wpływ na jakość wyrobu końcowego. Ponieważ na nasze wyrobu udzielamy dożywotniej gwarancji – tylko najlepszy surowiec trafia do produkcji.